25 TEMMUZ 2018
Yazı Boyutu - 14 +

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Zorunlu Sermaye Artırımın da Son Fırsat

OF TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU...

Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

(TTK madde 367–371- 629 ) 

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması (TTK madde 367-371- 629 )

            Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ya da Genel Kurul ile Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.

            Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları, mutlaka TTK 367’de bahsi geçen ve yetki sınırının belirlenmiş olduğu bir iç yönergenin noter onaylı suretinin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.

İzlenecek yol aşağıda anlatıldığı gibidir;

1-) Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel kurul kararı ile Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararı ile tarih ve sayısı olan noter onaylı, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen bir iç yönerge (karar ekinde) kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir.

2-) İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer alacak,  Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

3-) İç yönergeyle belirlenen yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile belirtilecektir.

Zorunlu Sermaye Artırımın da Son Fırsat

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DUYURU 

11.09.2014 tarih 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 134. maddesi çerçevesinde zorunlu sermaye artırımlarını kanunun öngördüğü şekilde yapmayan şirketlerin, sermaye artırım müracaatları için son tarihin 11.12.2014 olduğunu önemle hatırlatırız.

Konum
Telefon
WhatsApp