30 MAYIS 2024
Yazı Boyutu - 14 +

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm AmaçlıKiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendindeyer alan “yüzme havuzu gibi hizmetlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “en az ikisinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “otuz gün” ibaresi “altmış gün”şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “denetim” ibaresi “yerinde inceleme” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“(3) Yapılan incelemede 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında eksikliktespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için onbeş gün süre verilir. Bu süre sonundayapılacak denetimde eksikliklerinin giderilmediğinin tespiti halinde, Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ)bendi uyarınca idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden on beş gün süre verilir.Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, Kanunun 5inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca izin belgesi iptal edilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “ 1/1/2024” ibaresi “31/12/2024” şeklinde,“alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara” ibaresi “alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Konum
Telefon
WhatsApp