Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU

Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU 1964 Yılında Rize de doğar.

1980 Yılında Rize Lisesini bitirdikten sonra ticarete olan yakın ilgi ve alakasından dolayı 1970 li yıllardan itibaren vakit buldukça aile şirketlerinde çalışmaya başlar ve babasının teşvikleri ile birlikte çocuk denecek yaşta 1979 Yılında vergi mükellefi olur ve aktif ticaret hayatı başlar.

1985 Yılında sorumluluğunu babasından devraldığı aile şirketini bugün İnşaat Malzemelerinin satıcılığının yanı sıra İnşaat Taahhüt –İnşaat Malzemeleri imalatı –Tekstil ve Mefruşat ürünleri üzerinde faaliyet gösteren İç ve Dış Ticaret yapan Şirketler gurubuna dönüştüren KARAMEHMETOĞLU aynı zamanda bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU 1988 Yılında Rize Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyeliğine seçilir ve o tarihten itibaren iki dönem yönetim kurulu başkan yardımcılığı bir dönem yönetim kurulu muhasip üyeliği, iki dönem de Meclis Başkanlığı ve son iki dönem Yönetim Kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Evli olan KARAMEHMETOĞLU ikisi kız olmak üzere üç çocuk babasıdır.


Görevleri

- RTSO’yu hukuki bakımdan temsil etmek,

- Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, mevzuattaki Yönetim Kurulu’na ait hükümlerin uygulanmasına nezaret etmek,

- Yönetim Kurulu’nu normal veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

- Yönetim Kurulu toplantıları için gündemlerini hazırlatmak, tutanakların sağlıklı ve anlaşılır şekilde hazırlanmasını sağlamak,

- Oda Yönetim Kurulunu sevk ve idare etmek, Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,

- Oda Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek ve üyeleri toplantıya çağırmak.

- Oda Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

- Oda Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,

- Yönetim Kurulunca görüşülen Oda bütçesini Meclis Başkanına havale etmek,

- Yönetim Kurulu toplantılarının sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,

- Yönetim Kurulunca kendisine devredilen yetkileri kullanmak,

- Yönetim Kurulu’nca alınan kararların yerine getirilip,getirilmediğini kontrol ve tasdik etmek,

- Kanunlara aykırı olamamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek,

- Müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin tüm personele iletilmesi ve personelin kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programlarının yapılmasını sağlamak,

- Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde uzmanları çağırıp görüşlerini almak,

- RTSO’ yu yasa ve mevzuatlara uygun olarak sevk ve idare etmek,

- Odada bulunamayacağı zamanlarda kendisine vekalet edecek olan vekili görevlendirmek,

- Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Yönetim Kurulu Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,

- 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili görev ve yetkileri;

1 - Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, RTSO’da çalışan personele iletilmesini, anlaşılmasını ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,

2 - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen şartlardan hareketle Kalite Yönetim Sistemini kurmak, planlı ve etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını sağlamak,

3 - Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması amacı ile personel dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak,

4 - Kalite Yönetim Sistemini müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,

5 - Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmış aralıklarla sistemi gözden geçirmek,

6 - Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak,

Konum
Telefon
WhatsApp